Правила прийому до школи

правила прийому

І. Загальні положення

1.1. Приймання дітей (учнів) спеціалізованих класів Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 155 Харківської міської ради Харківської області (далі ХСШ № 155) здійснюється на конкурсній основі.

1.2. Дані правила конкурсного приймання розроблені робочою групою з числа педагогічних працівників, відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, шкіл-інтернатів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 №389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 та на підставі Статуту ХСШ №155, обговорені на спільному засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу, схвалені ними та затверджені директором ХСШ №155, погоджені з управлінням освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради та Департаментом освіти Харківської міської ради.

1.3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

ІІ. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше 1 квітня поточного навчального року. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується в приміщенні ХСШ № 155. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації (сайт школи).

2.2. Не пізніше 1 травня у приміщенні навчального закладу вивішується перелік питань з іноземної мови (англійської), за якими проводитимуться випробування.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчальних занять - у червні. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання у серпні, яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей (учнів) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у ХСШ № 155 створюється конкурсна педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи за погодженням з радою навчального закладу. До складу педагогічної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор ХСШ №155, або його заступник.

2.6. До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора ХСШ №155, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10 класу ХСШ №155.

Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.7. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з іноземної мови (англійської) та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

2.8. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.9. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС зараховуються до спеціалізованих класів ХСШ №155 за результатами співбесіди.

ІІІ. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу ХСШ №155, проводиться у червні у формі співбесіди (додаток 1) з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу ХСШ №155, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до іноземних мов.

Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центром психології і соціальної роботи, та затверджує директор ХСШ №155 за погодженням з управлінням освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради.

Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи, складає 3 особи, включаючи практичного психолога. Співбесіда триває не більше ніж 30 хвилин.

3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 2-11 класів спеціалізованої шоли, проводяться з іноземної мови (англійської) за всіма видами мовної та мовленнєвої діяльності (додаток 1) за умови наявності вільних місць під час основного конкурсного приймання.

Приймання учнів до ХСШ №155 з навчального закладу того самого типу та за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.

3.5. Варіанти завдань для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам відповідного класу загальноосвітніх навчальних закладів, розробляються методичними об'єднаннями вчителів іноземних мов та затверджуються директором ХСШ №155 за погодженням з управлінням освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради.

3.6. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.7. Конкурсні завдання зберігаються у директора ХСШ № 155 в запечатаному конверті, який відкриває в день випробування голова конкурсної педагогічної комісії у присутності її членів та вступників.

3.8. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір із штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою педагогічної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою педагогічної комісії після виставлення балів.

3.9. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом ХСШ №155 для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень тощо).

3.10. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова конкурсної педагогічної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.11. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у ХСШ № 155 упродовж року. Місце їх зберігання визначає директор ХСШ №155.

3.12. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів (додаток 2) відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.13. Результати співбесіди оголошуються після її проведення в той самий день, письмового випробування - не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні ХСШ №155 для загального ознайомлення.

3.14. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета (іноземної мови (англійськоЇ)). У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.15. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоство про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.16. З категоріями учнів зазначеними в пунктах 3.14-3.15, допускається проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.17. Встанвлюються особливі (пільгові) умови конкурсу для дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклуваня, дітей - інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та відповідних документів такі діти приймаються до спеціалізованих класів за результатами співбесіди.

3.18. Діти (учні), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ХСШ №155.

3.19. Діти (учні), які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

ІV. Порядок зарахування

4.1. Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до ХСШ №155 наказом директора на підставі рішення конкурсної педагогічної комісії. Зарахування дітей (учнів) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. До ХСШ №155 подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка встановленого зразка.
4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної педагогічної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються ХСШ №155 за погодженням з управлінням освіти адміністрації Орджонікідзевськоїго району Харківської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до ХСШ №155, продовжують навчання у навчальному закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу ХСШ №155, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.
4.6. Діти (учні), які зараховані до класів ХСШ №155 , але не приступили до занять без поважних причин упродовж 10 днів від їх початку, відраховуються з ХСШ №155. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу.

V. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор ХСШ № 155 несе персональну відповідальність за дотримання вимог цих Правил крнкурсного приймання.
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до ХСШ №155 за його результатами покладається на управління освіти адміністрації Орджонікідзевського районну Харківської міської ради та Департамент освіти Харківської ради.
5.3. При порушенні ХСШ №155 вимог цих Правил конкурсного приймання, рішенням управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Додаток 1

Тип загальноосвітнього навчального закладу З якого класу відбувається приймання Кількість конкурсних випробувань
Спеціалізована школа 1-й клас одне (співбесіда)
Спеціалізована школа 2 - 11 класи Тестування (випробування за всіма видами мовної та мовленнєвої діяльності з іноземної мови (англійської))
Кiлькiсть переглядiв: 273

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.